Salgs og leveringsbetingelser

1. Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for de opgaver som en kunde anmoder DAN-EYE ApS om at udføre, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

2. Inspektion

DAN EYE ApS skal altid modtage – eller i samarbejde med rekvirenten udarbejde – en ordreindgang, som beskriver de kontraktmæssige betingelser for udførelse af inspektionen.

DAN-EYE ApS udfører ikke ydelser, der strider imod sikkerhedsmæssige og lovgivningsmæssige forskrifter.

Derudover forbeholder DAN-EYE ApS sig ret til at afvise at udføre en ordre, der på anden måde er uansvarlig eller uhensigtsmæssig.

Vurderingen af ovenstående tilkommer den inspektør, der skal udføre den pågældende opgave. I tilfælde af at inspektøren ikke ønsker at udføre opgaven, kontaktes kunden og DAN-EYE ApS’ ledelse.

Korrektioner eller tilføjelser til allerede udstedte rapporter skal registreres og begrundes.

3. Honorar og fakturering

Der skal i forbindelse med ordreafgivelse være en gensidig forståelse for den pris, som udførelse af inspektionen koster.

Rekvirenten er forpligtiget til at betale for DAN EYE ApS’ arbejde, uafhængigt af om de forventede resultater opnås.

Rekvirentens opgaver udføres som regningsarbejde, såfremt der ikke er truffet anden aftale.

Fakturabeløb forfalder til betaling netto 8 dage fra fakturadato. Ved for sen indbetaling opkræves gebyr på kr. 100,00 samt morarenter på 2 % fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker.

Der kan ikke modregnes i DAN EYE ApS’ tilgodehavender for udførte inspektioner.

Faktureringen sker, når arbejdet er udført, og ydelserne er leveret til kunden.

4. Fortrolighed

DAN-EYE ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om kunder og disses forhold fortroligt.

Samtlige ansatte er forpligtet til at sikre fortrolighed af alle informationer erhvervet ved inspektionsaktiviteterne. De ansatte forpligter sig også til at overholde dette krav ved underskrivelse af en uvildigheds- tro og love-erklæring.

Inden inspektionen udføres, aftales det med kunden, hvem der må modtage oplysninger om denne, samt i hvilken form der ønskes afrapporteret. Informationer om den foretagne inspektion vil således ikke blive udleveret til andre en kunden uden kundens accept.

DAN EYE ApS imødekommer dog uden videre myndighedskrav om indsigt i inspektionsaktiviteterne ved fremsendelse eller udlevering af inspektionsrapportkopier, og søger ikke uden særlig aftale med rekvirenten herom at klausulere materialet som fortroligt.

DAN EYE ApS’ inspektionsrapporter udleveres i sin helhed og må kun offentliggøres i forbindelse med  ovennævnte som sådan.

5. Klager og indsigelser

Har en kunde indsigelser til en inspektionsrapport eller en anden serviceydelse skal dette meddeles straks til DAN-EYE ApS’ ledelse.

Ledelsen i DAN-EYE ApS tager hurtigst muligt kontakt til kunden for drøftelse af klagen/indsigelsen. Klagen analyseres af ledelsen i DAN-EYE ApS, og der træffes derefter hurtigst muligt beslutning om, hvorvidt og hvordan forholdet skal afhjælpes.

DAN-EYE ApS orienterer kunden om den endelige vurdering af klagen, hvilken ledsages af en rapport om hændelsesforløbet samt konklusion i sagen.

Såfremt der skal ske afhjælpning, aftales det i samråd med kunden, hvordan der skal udføres korrigerende handlinger eller anden afhjælpning.

Ved reklamation over inspektionsrapporter tilbagekaldes inspektionsrapporten, og denne annulleres og arkiveres. Udarbejdes der en ny inspektionsrapport som erstatning, skal denne henvise til den arkiverede rapport.

6. Akkreditering af DANAK

DANAK har med INSP. Reg. Nr. 9101 akkrediteret DAN EYE ApS. som et Type A inspektionsorgan.

Akkrediteringen medfører samtidig, at DAN EYE lever fuldt op til kravene i DS/EN ISO/IEC 17020, idet akkrediteringen også opstiller konkrete krav til personalets kompetencer og uvildighed.

Det betyder, at selskabet og dets personale, som har ansvar for at udføre inspektioner, ikke må være konstruktør, fabrikant, leverandør, installatør, køber, bruger eller reparatør af de emner, der foretages inspektion af, eller være nogle af disse parters autoriserede repræsentant.

Selskabet ledelse og dets personale er derfor uafhængig af enhver kommerciel, finansiel eller anden pression, som kan påvirke dets tekniske dømmekraft.

Selskabet engagerer sig derfor ikke i nogen aktivitet, der kan true troværdigheden til dets uafhængige dømmekraft og integritet i forbindelse med inspektionsaktiviteterne.

Endvidere må selskabet og dets personale ikke engagere sig i nogen aktivitet, som kan komme i konflikt med vores dømmekrafts uafhængighed og vores integritet i forhold til vores inspektionsaktiviteter.

En stor del af de prøveudtagninger og inspektioner som foretages af DAN EYE er derfor akkrediteret af DANAK og vil blive leveret som akkrediterede ydelser i det omfang DAN EYE er akkrediteret hertil, illustreret ved at DANAKs logo fremgår af inspektionsrapporten.

DAN EYE leverer dog også ikke akkrediterede ydelser.

7. Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på det arbejde eller de ydelser, som kunden har bestilt hos DAN-EYE ApS

8. Forsikring

DAN EYE ApS har tegnet forsikringer til dækning af ting- og personskade (Erhvervsansvar) af inspektører udsendt af DAN EYE til inspektionsaktiviteten.

9. Ansvarsfraskrivelse

DAN-EYE ApS er ansvarlig for den bistand, der ydes kunderne efter dansk rets almindelige regler. Vore handelsbetingelser inkluderer en begrænsning af vort ansvar til 10 gange det betalte honorar. Dog kan et erstatningskrav mod DAN-EYE ApS aldrig andrage sig et beløb større end kr. 500.000,00.

DAN-EYE ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, eller følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste mv.

10. Underentreprenører

DAN-EYE ApS er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaver på DAN-EYE ApS’ vegne.

11. Andre aftaler med rekvirenten

Disse vilkår er også gældende i andre og senere aftaler mellem DAN-EYE ApS og rekvirenten, medmindre andet er aftalt eller klart fremgår af omstændighederne.

12. Tvister

Enhver tvist, der udspringer af en aftale mellem kunden og DAN-EYE ApS relaterende sig til disse salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres ved dansk ret ved DAN-EYE ApS værneting ved Retten i Hjørring.

 

******

 

Salgs- og leveringsbetingelserne er udarbejdet af Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab

 

 

Udstedt / godkendt af: 01.03.2013 /  DK-JS
Rev. nr. (ny)

 

Ultimate Web